Aneta Tyburkiewicz

Logopeda, neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, studiów podyplomowych – Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną; Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Neurologopedii w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

KURSY I SZKOLENIA

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych.
Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne.
Logorytmika – ruch słuch słowo.
Autyzm, Zespół Aspergra oraz całościowe zaburzenia rozwojowe. Diagnoza i terapia.
Gdzie szukać klucza do komunikacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu?
Czy autyzm jest w mózgu?
ACC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem.
Stymulacja traktu ustno – twarzowego.
Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Metody diagnostyki logopedycznej
Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji.
Diagnoza i terapia jąkania w teorii i praktyce.
Wczesne problemy neurologiczne w rozwoju dziecka – rozpoznanie, diagnoza, terapia.
Wspomagania rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z zespołem Downa.
Wykorzystanie elementów metody Integracji Sensorycznej w terapii logopedycznej dzieci ze złożoną niepełnosprawnością.
Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniem mózgu.
Wybrane obszary zagadnień głosu.
Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym.
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka.
Interdyscyplinarne oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy logopedycznej i jej rola w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju diagnostyka, leczenie i terapia dzieci z zaburzeniami.
Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej.
Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce, w tym z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera.
Funkcjonalna terapia ręki – wspieranie rozwoju samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu.
Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia.
Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych oraz gimnastyka oddechowa jako elementy terapii mowy i połykania u dzieci.
Stosowanie metody fonogestów.
Szkolne dzieci z CAPD – propozycja autorskiego narzędzia do oceny profilu nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego.

tyburkiewicz